مدافع آلمانی بایرن به شالکه پیوست

مدافع بایرن مونیخ کارش را در باشگاهی آلمانی دیگر ادامه می دهد.

OK