نخستین بانوی استاد بزرگ شطرنج ایران نایب رئیس فدراسیون شد

شادی پریدر، استاد بزرگ بانوان شطرنج ایران طی حکمی به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون منصوب شد.

OK