ادامه اعتراض ها به عملکرد سرپرست فدراسیون ژیمناستیک

جمعی از مربیان رشته آکروژیم ژیمناستیک با تنظیم نامه ای نسبت به عملکرد سرپرست کنونی فدراسیون اعتراض کردند.

OK