مشحون منافع ملی را زیر پا می‌گذارد

مدیر باشگاه شیمیدر گفت: مشحون حاضر است به خاطر خصومت‌های شخصی منافع ملی ایران و کرسی‌های بین‌المللی از بین برود.

OK