حضور رویانیان و طاهری در مراسم ختم مرحوم سیدعلیخانی

OK