پویول: بارسلونا نباید به داوری اعتراض کند

کارلوس پویول، مدافع متعصب و سابق بارسلونا معتقد است باید داوران را در انجام وظایفشان آزاد گذاشت.

OK